Üyelik Sözleşmesi1.      TARAFLAR:

 

İş bu Sözleşme [...] * tarihinde;

i.          Tayahatun Mah. Örücüler Sk. No:17 Fatih-İstanbul/Türkiye adresinde mukim Şalcı Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  (“ŞALCI”)

ile

ii.        [...] T.C. Kimlik Numaralı, [...] adresinde mukim [...] (“Kullanıcı”)

 

arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla akdedilmiştir.

 

İşbu Sözleşme’de ŞALCI ve Müşteri’den her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  

2.      SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI:

 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın ŞALCI’ya ait www.salci.com.tr (“Site”) sitesinden alışveriş yapabilmesine ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

  

3.      SİTE’NİN KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI:

  

3.1.       Site, sıhhi korse, kadın korse, dikişsiz korse, yün çamaşır, dizlik, bileklik vb. perakende satışı alanında faaliyet göstermektedir.

 

3.2.       Kullanıcı, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile Site’ye giriş yaparak Site’de alışveriş yapma, kullanıcı profili oluşturma imkânı edinecektir.

 

3.3.       Kullanıcı, Site'nin ilgili bölümünden, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ŞALCI tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

3.4.       Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve ŞALCI tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme uyarınca, ŞALCI tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

  

4.      TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  

4.1.       Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1.1.      Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ilişkin olarak ŞALCI tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

 

4.1.2.      Kullanıcı, Sözleşme’de ve eklerinde yazılı olan tüm mali, teknik ve idari yükümlülüklerini yerine getireceğini ve Sözleşmeye ve eklerine, ŞALCI tarafından sonradan tek taraflı olarak yapılacak tadil ve ek hükümlerle, ŞALCI’nın veya ŞALCI yönetiminin koyacağı tüm kural ve esaslara uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

4.1.3.      Kullanıcı’nın ŞALCI tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ŞALCI'nın, doğrudan veya dolaylı, hukuki, cezai, idari bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.1.4.      Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞALCI, Kullanıcı tarafından ŞALCI'ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. ŞALCI işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte Kullanıcı’ya rücu eder.

 

4.1.5.      Kullanıcı, ŞALCI'nın yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

4.1.6.      Kullanıcı ŞALCI'nın sunduğu Hizmetlerden yararlanırken ve Site'yi kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, ŞALCI ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞALCI ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞALCI, Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, aksi durumda ŞALCI’ın Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

 

4.1.7.      Kullanıcı, gerçekleştirmesi durumunda ŞALCI'nın, Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple ŞALCI'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.1.8.      Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde ŞALCI'nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.1.9.      Siteye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran ŞALCI'nin mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 6769 numaralı sinai mülkiyet kanununa aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

 

4.2.       ŞALCI’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

4.2.1.      ŞALCI, Kullanıcı’nın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlama yapabilir. ŞALCI tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Site’den Kullanıcı’ya duyurulur.

 

4.2.2.      ŞALCI, cayma kazanma ve kullanma koşullarını Site’de açıkladığı gibi Kullanıcı tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2.3.      ŞALCI, Site'de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ŞALCI, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, ŞALCI'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ŞALCI tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, ŞALCI tarafından yapılabilir. ŞALCI tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

 

4.2.4.      ŞALCI, Site üzerinden, ŞALCI’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İşletmeler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ŞALCI tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında ŞALCI’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

4.2.5.      ŞALCI, Site ve/veya ŞALCI ile ilgili kampanya, haber ve sair duyurular için Kullanıcı’nın bildirdiği  iletişim kanallarından dilediği gibi iletişime geçme hakkını haizdir. İşbu husus Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

  

5.      SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİŞALCI, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  

6.      SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

 

6.1.  Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, işbu 7. madde kapsamında ŞALCI tarafından feshedilmediği ve Kullanıcı’nın Site üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

6.2.  ŞALCI, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme'yi ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi, dolandırıcılık, ŞALCI ya da üçüncü kişileri  zarara uğratacak eylemlerde bulunması ve bunlarla sınırla olmayan akde ya da hukuka aykırılık hallerinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, ŞALCI’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

 

7.      MÜCBİR SEBEPLER VE BEKLENMEDİK OLAYLAR

 

7.1.  Tanım: Bu Sözleşme açısından “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” ifadeleri, bir tarafın makul derecede kontrolü dışında gerçekleşen ve İlgili Tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını imkansız kılan ya da mevcut şartlar altında bunların ifasını imkansız sayılacak kadar gerçekleştiremez kılan ya da bunların ifasını belirlenen ifa süresi içerisinde gerçekleştirilmesini engelleyen olay anlamında kullanılmaktadır.

 

7.2.  Bazı “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” halleri: Sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki durumlar “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” hallerindendir:

 

Savaş hali, sıkı yönetim, tabii afetler, ekonomik kriz, grev, lokavt, bulaşıcı hastalık, deprem, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, tabiatın önüne geçilemeyen gücüne dayalı ve benzeri olaylar ile kanunen “Mücbir Sebep” ve “Öngörülemeyen Hal” kabul edilen durumlar,

Mahkemeler veya herhangi bir idari makam tarafından ŞALCI’daki faaliyet ve aktiviteleri durduran veya engelleyen kararlar,

7.3.       Sözleşme’ye Etkisi: Taraflar “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” hallerinin oluşması halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve yükümlülüklerinin gecikmesinden ya da yerine getirilememesinden sorumlu sayılmayacaklar ve Sözleşme uyarınca mütemerrit olmayacaklardır. Böyle durumların vukuunda, Sözleşme söz konusu “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” ortadan kalkana kadar askıda kalacak ve Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinin ve edimlerinin yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacak ve iş bu Sözleşme’de öngörülen tüm süreler bu süre kadar uzayacaktır.

 

7.4.       Sözleşme’nin Feshi: “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” nedeniyle ŞALCI’nın iş bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunun 30 (otuz) İş Günü’nü aşması halinde; Taraflar’dan herhangi biri dilerse iş bu Sözleşme’yi feshedebilir.

 

7.5.       Tazminat: Taraflar; Mücbir Sebepten ve/veya Beklenmedik Olaydan Sözleşme‘nin iptali veya feshi durumunda ŞALCI’ın sorumlu olmayacağını ve böyle bir durumda birbirlerinden tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8.      TEBLİGAT

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar elden teslim, faks, eposta, veya iadeli taahhütlü mektupla,

ŞALCI’ya ise

 

 Şalcı Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Tayahatun Mah. Örücüler Sk. No:17 Fatih-İstanbul/Türkiye adresine, ve/veya

 

[email protected]’ e-posta adresine

 

Kullanıcı’ya ise 

[*(kullanıcının ad soyadı)*]

 

[*(kullanıcının adresi)*],Türkiye adresine ve/veya [* (kullanıcının telefonu)*] nolu telefona, ve/veya

 

[* (kullanıcının e-posta adresi)*] e-posta adreslerine

 

gönderilecektir. Ancak; Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen (başlıca temerrüt, fesih ve rücu ihbarları) ihbar ve yazışmalar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile gönderildiğinde usulünce yapılmış addolunur. Taraflar yukarıdaki adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa noter kanalıyla yazılı olarak beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. İhbar ve/veya ihtarlar Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır. 

 

9.      UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ

 

Varlığı ve geçerliği dahil Bu Sözleşme’nin yorumunda, icrasında ve işbu Sözleşme sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olup, Sözleşme’de hüküm bulunmayan durumlarda Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

10.  DİĞER HÜKÜMLER

 

10.1.   Gizlilik: Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi ŞALCI’nın ön yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. Kullanıcı, özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. İşbu hükmün istisnası resmi kurumların talepleri üzerine ve/veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine yapılan ifşalar olup ŞALCI, genel istatistiksel bilgileri gibi açıklamalarında Kullanıcı’nın ad ve soyadını vermeden cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi genel bilgilerini yayınlarında kullanma hakkına sahiptir. Bu husus Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmektedir.

 

10.2.   Sözleşmenin Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup; hükümlerden herhangi birisi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

 

10.3.   Feragat: İşbu Sözleşmede düzenlenen herhangi bir hak, yetki ya da ayrıcalığın ŞALCI ya da Kullanıcı tarafından kullanılmaması yada geç kullanılması hiçbir şekilde bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve herhangi bir hak, yetki yada ayrıcalığın tek başına yada kısmi olarak kullanılması başka birisinin yada devamının veya başkaca bir hak, yetki yada ayrıcalığın kullanılmasına engel olmayacaktır.

 

10.4.   Damga Vergisi: İşbu Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi doğması halinde Kullanıcı tarafından ödenecektir. Damga vergisinin ŞALCI tarafından ödenmesi halinde, ŞALCI, ödediği miktar için Kullanıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir.

 

11.  SON HÜKÜM

Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile satın almaya ilişkin onay, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi görüntülemesinin ve çevrimiçi olarak onay vermesinin ardından sorulmaktadır. Sözleşme’yi onaylayarak üyelik işlemlerini tamamlayan Kullanıcı, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı ayrıca ŞALCI'ya siteye kayıt formunda belirttiği veya daha sonra tarafınca güncellenen adresinin, e-posta adresinin, sabit ve mobil telefon hatlarının ve diğer iletişim bilgilerinin üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla tarafına iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı hususunda izin verdiğini, dilediği takdirde bu iznini ŞALCI'ya bildirerek geri alabilme hakkı bulunduğunu bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

                   ŞALCI                                                                   Kullanıcı:

 

Şalcı Tekstil Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.                             [...]

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR